PRIMER UGOVORA O STRUČNOM

OSPOSOBLJAVANJU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 201. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005),  člana __ opšteg akta _________________________, i Odluke __________________________ br.____                                             

                     (naziv i sedište poslodavca)                   (organ koji je doneo odluku)


od _____ godine, zaključuje se UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJUIzmeđu _________________________________________________________, koga zastupa 

                                            (naziv i sedište poslodavca)

__________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac), 

                    (ime, prezime i funkcija)

s jedne strane, i  nezaposlenog lica ______________________________________________,                                              

                                                                        (ime i prezime izvršioca posla, JMBG)

po zanimanju ________________, sa prebivalištem (boravištem) u _____________________, 

                                                                                                        (mesto, ulica i broj) 

opština ______________ (u daljem tekstu: volonter), s druge strane.1.        Ugovor se zaključuje radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa, za poslove za koje je zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova predviđeno  kao poseban uslov za samostalan rad u struci.


2. Stručno osposobljavanje volontera utvrđuje se u trajanju od ________________________, 

                                                                                                       (mesec ili godina)

       počev od __________ do ____________ .


3.         Volonter je dužan da stupi na volonterski rad dana _______200 __ godine.


4.         Za vreme volonterskog rada, volonter ima prava, obaveze i odgovornosti koje se odnose na zaposlene kod poslodavca, u skladu sa zakonom, opštim aktom poslodavca i ovim ugovorom.


5.         U obavljanju poslova -  stručnom osposobljavanju, volonter je dužan da se pridržava opštih akata poslodavca, da se prema radu i zaposlenima odnosi korektno, disciplinovano  i odgovorno i da se uklopi u organizaciju rada i metode rada poslodavca i zaposlenih kod poslodavca.