PRIMER UGOVORA O STRUČNOM

USAVRŠAVANJU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 201. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005),  člana __ opšteg akta ________________________, i Odluke ___________________________ br.____                                              

                   (naziv i sedište poslodavca)                     (organ koji je doneo odluku)


od _____ godine, zaključuje se UGOVOR O STRUČNOM  USAVRŠAVANJUIzmeđu _________________________________________________________, koga zastupa 

                                           (naziv i sedište poslodavca)

__________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac), 

                    (ime, prezime i funkcija)


s jedne strane, i  lica koje želi da se stručno usavrši -  obavi  specijalizaciju ______________ 

_____________________________________, po zanimanju _________________________,                                             

       (ime i prezime izvršioca posla, JMBG)


sa prebivalištem (boravištem) u ___________________, opština _______________________ 

                                                  (mesto, ulica i broj) 


(u daljem tekstu: lice na usavršavanju - specijalizaciji), s druge strane.1.        Ugovor se zaključuje radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci za vreme utvrđeno programom usavršavanja – obavljanja specijalizacije za vreme utvrđeno programom specijalizacije (nepotrebno precrtati).


2.        Stručno usavršavanje – specijalizacija utvrđuje se u trajanju od _____________________, 

                                                                                                      (mesec ili godina)

       počev od __________ do ____________.


3.        Lice na usavršavanju – specijalizaciji  dužno je da stupi na usavršavanje – specijalizaciju  dana _______200 __ godine.