Na osnovu ______________________________________________________________

                                   (pravni osnov donošenja ove odluke i njenog donosioca)1

dana _______________________ u __________________________ donosi se sledeća2

                   (datum donošenja)                   (mesto donošenja odluke) 
O D L U K A

o imenovanju poslovođa i zastupnika društvaPoslovođe


Član 1.


Poslovođa društva ______________________________________________________

____________________________________________________________________.3

(navesti ime poslovođe i njegove poslove u društvu)4


Poslovođa društva _______________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(navesti ime poslovođe i njegove poslove u društvu)5


Poslovođa društva _______________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 (navesti ime poslovođe i njegove poslove u društvu)6Direktor i zastupnici


Član 2.


Direktor društva, koji ima pravo da u ime društva bez ograničenja zaključuje sve ugovore i da preduzima sve druge pravne poslove u vezi sa delatnošću društva je ___________ _____________________________________________.

                       (navesti ime direktora)7 


Zastupnik društva _______________________________________________________.

                           (navesti ime zastupnika i poslove društva u kojim je ovlašćen na zastupanje)8 


Lazar Koviljčić iz Aranđelovca, ul. Dejana Brankova br. 58, zastupnik je društva u poslovima za koje je poslovođa po članu 1. ove odluke.9Stupanje na snagu


Član 3.