PRIMER UGOVORA O ZASTUPANJU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 200. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se:


UGOVOR O ZASTUPANJUIzmeđu __________________________________________________, koga zastupa direktor

                               (naziv, sedište i adresa poslodavca)