Na osnovu ____________________________________________1 Komanditnog društva

                       (navesti pravni osnov zaključenja ovog ugovora)2

____________________________ iz __________________ (u daljem tekstu: društvo), njegovi ortaci/komplementari ______________________________________________

                                                      (navesti imena ortaka u skladu sa ugovorom o osnivanju)3

zaključili su dana ______________________________________.

                               (navesti datum i mesto zaključenja ugovora)4


UGOVOR ORTAKA (KOMPLEMENTARA)
Sadržina ugovora5


Član 1.


Ugovorom se uređuje _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

(navesti pitanja koja se uređuju)6


Članom se u smislu ovog ugovora smatra osnivač i svako drugo lice koje mu eventualno bude pristupilo nakon osnivanja, bez obzira da li je kompementar ili komanditor.Prenos udela komplementara


Član 2.


Prenosom udela se smatra ne samo prodaja, već i davanje udela u zalogu, plodouživanje i uživanje, kao i uspostavljanje drugog tereta na udelu, kojim se omogućava određenom licu da stekne udeo u kapitalu ili pravo na učešće u upravljanju ili dobiti društva.


Komplementar je slobodan da prenese svoj udeo u celini ili delimično, uz ili bez naknade, na drugog komplementara, pri čemu ostali članovi društva ne smeju da taj prenos ometaju.7


Komplementar može da prenese udeo na treće lice, koje nije član društva, samo uz saglasnost svih članova društva, bez obzira da li se prenos odnosi na ceo ili deo udela i da li se vrši uz naknadu ili bez nje.


Stav 3. ovog člana se odnosi i na prenos celog udela komplementara na komanditora, ali ne i na prenos njegovog dela.8


Komplementari imaju pravo preče kupovine udela ostalih članova društva u odnosu na treća lica, bez obzira da li je prenosilac udela komplementar ili komanditor i da li je prenos naplatan ili besplatan.


Komplementar koji namerava da prenese udeo na komanditora ili na treće lice dužan je da pismeno obavesti ostale komplementare o toj nameri, kao i o uslovima prenosa, čime se smatra da im je učinio ponudu da ga steknu.


Ako je nameravani prenos trećem licu besplatan, ponuđeni komplementar, ili više njih, koji saopšti prenosiocu da namerava da pribavi udeo, dužan je da prenosiocu plati naknadu za predmetni udeo u visini iznosa koji bi prenosilac dobio u slučaju prestanka društva u času isplate, osim ako prenosilac izričito prihvati da mu udeo prenese za nižu naknadu ili besplatno.