Na osnovu  _____________________________________________________________,

                             (navesti pravni osnov zaključenja ugovora i njegove ugovornike)1

zaključili su dana  ________________________________________________________2

                                           (navesti datum i mesto zaključenja ugovora)3


UGOVOR ORTAKA
Sadržina ugovora


Član 1.


Ugovorom se uređuje _____________________________________________________ ______________________________________________________________________.

(navesti pitanja, koja su predmet ugovora)4


Ortakom se u smislu ovog ugovora smatra osnivač i svako drugo lice koje mu pristupi nakon osnivanja.


Ortaci su ravnopravni u društvu, osim ako ovim ugovorom ili ugovorom o osnivanju društva nisu data posebna prava ili obaveze osnivačima.Prenos udela


Član 2.


Ortak je slobodan da prenese svoj udeo u celini ili delimično, uz ili bez naknade, na drugog ortaka, pri čemu ostali ortaci u društvu ne smeju da taj prenos ometaju (unutrašnji prenos).5


Ortak može da prenese udeo na treće lice, koje nije ortak u društvu, samo uz saglasnost svih ostalih ortaka, bez obzira da li se prenos odnosi na ceo ili deo udela i da li je uz ili bez naknade (spoljni prenos).6


Prenosom se smatra ne samo prodaja, već i davanje udela u zalogu, plodouživanje i uživanje, kao i uspostavljanje drugog tereta na udelu, kojim se omogućava određenom licu da stekne udeo ili pravo na učešće u upravljanju ili dobiti društva.


Ortak koji namerava da prenese udeo na treće lice dužan je da pismeno obavesti ostale ortake o toj nameri, kao i o uslovima prenosa, čime se smatra da im je učinio ponudu da ga steknu.


Ortaci u društvu imaju pravo prečeg sticanja udela, koji je ponuđen trećem licu, bez obzira da li je nameravani prenos uz ili bez naknade.


Ako je nameravani prenos trećem licu bez naknade, ponuđeni ortak, ili više njih, koji saopšti prenosiocu da namerava da pribavi udeo, dužan je da prenosiocu plati iznos za predmetni udeo, koji bi prenosilac dobio u slučaju prestanka društva u času isplate, osim ako prenosilac izričito prihvati da mu udeo prenese za nižu naknadu ili besplatno.7Rok za odgovor ostalih ortaka je ______________________________________ od dana

                                                       (navesti rok, s tim da ne bude preterano dugačak)8 

kad je ortak predao pismeno obaveštenje o nameravanom prenosu u sedištu društva, a rok za isplatu naknade za udeo ortaka koji ga prihvati je __________________________