PRIMER UGOVORA SA KUĆNIM 

POMOĆNIM OSOBLJEM_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 30. i  45. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se UGOVOR O RADU

SA KUĆNIM POMOĆNIM OSOBLJEM1.        ________________________________________________ (u daljem tekstu: poslodavac), 

                                (naziv i sedište poslodavca)

       zasniva radni odnos sa ______________________________________________ (u daljem 

                                        (ime i prezime zaposlenog, stručna sprema i zanimanje)

       tekstu: zaposleni), sa prebivalištem (boravištem)  u ____________________, za obavljanje 

                                                                                    (mesto, ulica i broj)

       poslova kućnog pomoćnog osoblja ____________________________________________.

                                                                             (vrsta i opis poslova)


2. Zaposleni će obavljati poslove u ______________________________________________. 

                                                                (mesto rada, ulica i broj)


3. Zaposleni zasniva radni odnos na:


1) neodređeno vreme, počev od _________________________;

                                                                (dan, mesec i godina)


2) određeno vreme od ______ do ____________godine.    


4. Zaposleni je dužan da stupi na rad _________________________.   

                                                              (dan, mesec i godina)


5.        Probni rad traje __________________. Za vreme probnog rada zaposleni i poslodavac mogu da otkažu ovaj ugovor, sa otkaznim rokom  od _________. 


6.        Zaposleni zasniva radni odnos sa _________________ radnim vremenom, u trajanju od __