Uređenje tužbe - naznačavanje vrednosti predmeta spora

- član 192. st. 1. i 3. ZPP - varijanta 1


- u sporu radi činidbeGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________, radi činidbe, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE