UTVRĐUJUĆA PRESUDA UPRAVNOG SUDA 

DA JE TUŽENI ORGAN PONOVIO SVOJ RANIJI AKT - SPOR OGRANIČENE JURISDIKCIJE

(Čl. 42. st. 2. u vezi člana 24. st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, ________________ i _______________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda __________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ________________ iz _____________ čiji je punomoćnik _________________ advokat iz ______________ protiv rešenja tuženog ______________ br. _____ od _____________ u predmetu prestanka radnog odnosa državnog službenika, radi donošenja utvrđujuće presude, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ____________. godine, doneo je
P R E S U D U1. Tužba se uvažava pa se utvrđuje da je tuženi _________________ donošenjem rešenja br. ____ od ___________ ponovio svoj raniji akt br. _____________ od _____________, koji je poništen presudom Upravnog suda u Beogradu U ___________/_____


2. Dužan je tuženi da tužiocu naknadi troškove upravnog spora u iznosu ____________.