UVAŽAVAJUĆA PRESUDA U UPRAVNOM SPORU - SPOR OGRANIČENE JURISDIKCIJE

(Čl. 42. st. 1. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća,  ________________, i _______________članova većasa savetnikom suda _____________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ______________ iz ______________, ul. _____________ br. ____, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________, protiv rešenja Republičke uprave javnih prihoda _____________, br. ____________ od _____________ godine, u predmetu plaćanja PDV, u nejavnoj sednici veća održanoj dana _________ doneo jeP R E S U D U


TUŽBA SE UVAŽAVA i poništava rešenje Republičke uprave javnih prihoda ____________ br. _____ od _______________ godine.