UVAŽAVAJUĆA PRESUDA U UPRAVNOM SPORU - SPOR PUNE JURISDIKCIJE

(Čl. 43. st. 1. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća,  ________________, i _______________članova većasa savetnikom suda _____________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ______________ iz ______________, ul. _____________ br. ____, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _____________, protiv rešenja Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, ____________ okrug iz _____________ br. _____ od _____________. godine, u predmetu stambenom, uz učešće zainteresovanog lica preduzeća ________________ iz __________________, posle održane javne rasprave dana ________________. godine, doneo je
P R E S U D U


TUŽBA SE UVAŽAVA i poništava rešenje Ministarstva za urbanizam, komunalno stambene delatnosti i građevinarstvo, ____________ ok­rug iz ______________ br. _____ od _______________ godine i rešenje Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i urbanizam opštine ___________ br. ____________ od _____________ i rešava:


Zahtev stranke ____________ se odbacuje.