ZAHTEV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA 
PRE PODNOŠENJA TUŽBE

(Čl. 23. st. 3. tač. 2. ZUS-a)

UPRAVNOM SUDU Beograd 

Nemanjina 9ZAHTEV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA 
PRE PODNOŠENJA TUŽBERepublička uprava javnih prihoda, organizaciona jedinica iz ___________, donela je rešenje br. _____ od ___________ kojim je utvrdila porez na poklon na stan u _______________ ul. ___________ br. ___ Dokaz: Prvostepeno rešenjeProtiv ovog rešenja uložio sam žalbu Republičkoj upravi javnih prihoda, regionalni centar u ______________ dana __________ navodeći da nisam poreski  obveznik poreza na poklon, budući da se kao sin nalazim u prvom naslednom redu u odnosu na poklonodavca.


Dokaz:         -        primerak uložene žalbe sa prijemnim štambiljom o predaji