PRIMER ZAHTEVA ZA POKRETANJE

POSTUPKA ZA NAKNADU ŠTETENa osnovu čl. 163. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ___   __________________________  neposredni rukovodilac_________________________,

        (naziv opšteg akta poslodavca)                                         (naziv org. jedinice, funkcije)


podnosi


ZAHTEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

ZA NAKNADU ŠTETE
1.         Zaposleni ________________________________________________________________ 

                                                  (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       

       na poslovima__________________________, prouzrokovao je štetu poslodavcu tako što

                                    (naziv poslova)