Zapisnik o pretresanju lica 

Član 79. stav 8. ZKP
R E P U B L I K A   S R B I J A

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                        _____ Br. ___

Sekretarijat u _____________________

Broj _______________

______________20_____godineZ A P I S N I K 


O PRETRESANJU LICA
Sastavljen u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u _______________, __________________________, a u vezi izvršenog pretresanja nad ___________________, JMBG ________________, od oca ________________, iz mesta ________________, opština _____________, ulica ______________________, br.______


Pretresanje preduzima ovlašćeno službeno lice ______________________________________

i _____________________________, zapisničar ________________________Pre preduzimanja pretresanja utvrđuje se sledeće:


1. a) Pretresanje lica naredio je _____________________, naredbom broj _____________, dana_____________,


-         naredba je u smislu člana 78. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) predata licu nad kojim će se pretresanje izvršiti uz poziv da dobrovoljno preda predmete koji se traže.


-         pretresanju se pristupilo bez prethodne naredbe, kao i bez prethodnog poziva da stvari preda i pouke o pravu na branioca (član 78. stav 3. ZKP) zbog:

-        pretpostavljao se oružani otpor,

-        očigledno se priprema ili je počelo uništavanje tragova krivičnog dela ili predmeta važnih za krivični postupak.


b)        Pretresanje je izvršeno bez naredbe na osnovu ovlašćenja iz člana 81. stav 5. ZKP prilikom izvršenja rešenja o privođenju - prilikom lišenja slobode, jer je postojala sumnja da to lice: 


-         poseduje oružje ili oruđe za napad,


-         namerava odbaciti, sakriti ili uništiti predmete koje treba od njega oduzeti kao  dokaz o krivičnom postupku,