Zapisnik o pretresanju lica

Član 157. stav 4. ZKP
R E P U B L I K A   S R B I J A

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                        _____ Br. ___

Policijska uprava u _________________

Broj _______________

______________20_____godine