Žalba branioca optuženog protiv prvostepene presude 

samo zbog odluke o krivičnoj sankciji


Član 367.  ZKP

ADVOKAT

____________________


VIŠI SUD ______________


za

APELACIONI SUD U ________________
K. ______________

Kao branilac optuženog __________________ iz _______________, blagovremeno podnosim sudu sledećuŽALBU


Na presudu Višeg suda u _________________ pod gornjim brojem od __________ godine zbog:


- odluke o kazni.