Žalba branioca optuženog protiv prvostepene presude

samo zbog odluke o krivičnoj sankciji

Član 441.  ZKP

ADVOKAT

____________________