Žalba javnog tužioca protiv prvostepene presude samo zbog odluke o krivičnoj sankciji.

Član 441. stav 1. u vezi sa članom 437. tačka 4. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Kt. br.____/____

_____________________ godine
VIŠEM SUDU