Žalba optuženog protiv prvostepene presude po svim zakonskim osnovima


Član 367. ZKP
ADVOKAT

_______________________


K. br. ________

VIŠI SUD


______________________
ZA 

APELACIONI SUD U ___________

Ž A L B A


Protiv presude Višeg suda u ___________ K. br. _____ od _____________ godine koju podnosi optuženi _________________ iz _______________, ulica _______________ broj ____, zbog:


Pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,


Bitne povrede odredaba krivičnog postupka,


- Pogrešne primene materijalnog prava i


Odluke o krivičnoj sankciji.