DOPIS DRUGOM SUDU - varijanta 1


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)

  


PRIVREDNOM SUDU U ________________