FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - DOCNIJE ROČIŠTE - Varijanta 1

Poziv saopšten na zapisniku sa prethodnog ročišta

(Član 475. stav 1. ZPP SMV)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _______________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE

       

I - SMATRA SE DA JE TUŽILAC POVUKAO TUŽBU.