FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - Varijanta 1

- Poziv saopšten na zapisniku sa prethodnog ročišta

(član 475. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP SMV)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE


I -         TUŽBA SE SMATRA POVUČENOM pa se rešenje o izvršenju Osnovnog suda u ___________ Iv. br. _______/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.