FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - Varijanta 1

Poziv saopšten na zapisniku sa prethodnog ročišta

(Član 475. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP SMV)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca __________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:


REŠENJE


I -         TUŽBA SE SMATRA POVUČENOM pa se rešenje o izvršenju Privrednog suda u ___________ Iv. br. _______/__ od ________ godine ukida u obavezujućem delu.