FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE - Varijanta 1

Poziv saopšten na zapisniku sa prethodnog ročišta

(Član 475. stav 2. ZPP SMV)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________, radi _________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE

       

I - TUŽBA SE SMATRA POVUČENOM.