INDIVIDUALNA TUŽBA 

– član 40. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004)
PRIVREDNOM SUDU U _____________Tužilac:         ______________________________ (član društva s ograničenom odgovornošću), iz _______________, ul. ____________ br. __, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________, po punomoćju u prilogu


Tuženi:         _______________________ (zastupnik društva s ograničenom odgovornošću), iz ______________________, ul. _________________ br. __.
TUŽBA


Radi naknade štete prouzrokovane članu privrednog društva
Vrednost predmeta spora:___________________


tri primerka, sa prilozima i punomoćjem

       Tužilac je član privrednog društva __________________ d.o.o. iz ____________,  ul ___________________, broj ________, sa udelom od _____% u osnovnom kapitalu društva.


Dokaz: - izvod iz Registra privrednih subjekata od _______ godineTuženi je zastupnik i većinski član istog društva s ograničenom odgovornošću.


Dokaz: - izvod iz Registra privrednih subjekata od _______ godineTuženi je stekao svojstvo kontrolnog člana drugom društvu s ograničenom odgovornošću konkurentske delatnosti, čime je povredio dužnost koju ima prema društvu koja se tiče zabrane konkurencije.


Dokaz: - izvod iz Registra privrednih subjekata od _______ godineTuženi angažovanjem u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, svakodnevno nanosi štetu društvu, čiji je tužilac član, kao i tužiocu i drugim članovima društva, tako što preuzima poslove i poslovne partnere društva, što je dovelo do gubitaka i lošeg poslovanja društva, a time i do umanjenja tržišne vrednosti tužiočevog udela u društvu (stvarna šteta), i nemogućnosti isplate dobiti (izmakla korist).


Dokaz:  -        veštačenje poslovnih kniga od strane veštaka ekonomsko-finansijske
struke ____________ iz______________ ul. ______________ br.______

             -         saslušanje parničnih stranaka