TUŽBA TREĆEG LICA RADI PROGLAŠENJA 
DA JE IZVRŠENJE NA ODREĐENOJ STVARI NEDOPUŠTENO, 
UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE I PREDAJU STVARI (IZLUČNA TUŽBA)

(Član 23. st. 4. i 5. Zakona o izvršnom postupku -"Službeni glasnik RS", broj 125/2004)PRIVREDNOM SUDU U _______________ Tužilac: _____________________________________________________________________


Tuženi prvog reda: ____________________________________________________________


Tuženi drugog reda: __________________________________________________________
TUŽBA

radi proglašenja da je izvršenje nedopuštenoVrednost predmeta spora: ___________Rešenjem o izvršenju naslovnog suda I.br. ______od_______godine, po predlogu tuženog prvog reda __________kao izvršnog poverioca, protiv tuženog drugog reda ________, kao izvršnog dužnika, određeno je izvršenje, popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od _______dinara na ime glavnog duga sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate počev od____ godine do isplate i parničnih troškova u iznosu od _____dinara po pravosnažnoj presudi toga suda P.br. _______ od _______ godine. 


Dokaz:         Navedeno rešenje I.br. _______Dana __________ godine prilikom sprovođenja izvršenja popisom stvari izvršnog dužnika __________, zaplenjeno je i teretno motorno vozilo marke ________ reg. broj: _________.


Dokaz:         uvid u zapisnik o popisu i proceni od_____godine i spise toga suda I.br. ___od_____godineOvo vozilo nije vlasništvo izvršnog dužnika - tuženog drugog reda, već tužioca kao trećeg lica.


Dokaz:         račun br.____od _____ godine i kupoprodajni ugovor br. _____ od ____ godine.Sporno vozilo nalazi se u državini tuženog drugog reda po osnovu ugovora o zakupu, zaključenog između tužioca kao zakupodavca i tuženog drugog reda, kao zakupca.


Dokaz: ugovor o zakupu br. _____ od ____ godine.Tužilac je kao treće lice podneo prigovor protiv rešenja o izvršenju, ali je tuženi prvog reda osporio da je navedeno vozilo svojina tužioca, pa je rešenjem toga suda I.br.________ od __________godine tužilac upućen na parnicu, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno. 


Međutim, i tuženi drugog reda je osporio tužiočevo pravo svojine na predmetnom vozilu, ističući da je on vlasnik, a ne tužilac.