PRIMER OBAVEŠTENJA ZAPOSLENOG (POSLODAVCU) 

DA ŽELI DA SPOR REŠI PRED ARBITROMDIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                ___________________


Predmet: Obaveštenje zaposlenog (poslodavcu) 

                    da želi da spor rešava pred arbitromDana _______ godine, primio sam Rešenje o ________________________ (na primer: o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, o otkazu i sl.)  br. ____, od ______  godine, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku.


Saglasno članu 185. stav 6. i članu 194. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005), obaveštavam Vas da želim da nastali spor rešavam pred arbitrom.Shodno članu ____  _________________________, predlažem da arbitar u ovom sporu bude