PRIMER REŠENJA O OTKAZU  UGOVORA O RADU

ZAPOSLENOM KOJI NIJE ZADOVOLJIO NA PROBNOM RADU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 36. stav 4 Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i  člana ____  ____________________________________, kao i Mišljenja Komisije za praćenje                                    

                                  (naziv opšteg akta poslodavca)


probnog rada, donosim sledeće


REŠENJE

o otkazu ugovora o radu


1.         Zaposlenom _______________________________________________________________ 

                                                 (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

       na poslovima  ____________________________________________________

                                                               (naziv poslova)