TUŽBA ZA NAKNADU NEMATERILAJNE UGOVORNE ŠTETE 
ZBOG POVREDE POSLOVNOG UGLEDA - član 200. stav 1. ZOO

(neispunjenje obaveze iz ugovora o izdavanju bankarske garancije)

PRIVREDNOM SUDU U _______________

TUŽILAC:         _____________ d.o.o., čiji je punomoćnik: _____________________, advokat iz ___________, ul. _______________broj __________., po punomoćju u prilogu.TUŽENIK:         ______________________________ AD (banka)  iz ________________ ul. __________________ br.____

TUŽBA


U dva primerka

sa _______ priloga i punomoćjemPravni osnov:        naknada nematerijalne ugovorne štete
Vrednost predmeta spora: ____________ dinara 
Tužilac je kao renomirani privrednik postao deponent kod tuženika po Ugovoru o otvaranju i vođenju računa broj ____________ od ___________. godine


Dokaz: Ugovor o otvaranju i vođenju računa broj _______ od _______ godinePoslovni odnos parničnih stranaka određen je uzajamnim nastojanjem da parnične stranke zasnuju blisku poslovnu saradnju, u kojoj bi tužilac preko tuženika kao svoje glavne poslovne banke vršio najveći deo prometa. Na ovakav način tužilac je kod tužioca zadobio tretman jednog od najvažnijih klijenata, a u skladu sa takvim tretmanom tužiocu je od strane tuženika stavljen na raspolaganje čitav dijapazon bankarskih usluga, uključujući i kratkoročne kredite i bankarske garancije


Dokaz:        ugovor o kratkoročnom kreditu od _____________

         Carinska garancija od __________________

         Ugovor o izdavanju garancije od _____________________

         Ugovor o izdavanju garancije od _____________________Tužilac je bio veoma respektabilan partner sa kapitalom od oko ___________ EUR-a ili ______________ din. na dan _______________. godine


Dokaz:        Procena vrednosti kapitala tužioca na dan ______________. godine izvršena od ovlašćenog procenjivača ________________